حزب کمونیست ایران

تحصن رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس‌رانی در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 17 تیرماه، شماری از رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحصن کردند.
بر پایه این گزارش، کارفرمای شرکت واحد این رانندگان را اخراج کرده و وزارت کار بر آن مهر تائید کوبیده و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار رانندگان را نقض کرده است. بنا به گفته آنها، تحصن‌کنندگان به شیوه‌های گوناگون پیگیر وضعیت شغلی خود بوده اند و در مواردی دیوان عدالت اداری رای اداره کار را نقض و حکم به بازگشت به کار رانندگان داده است. وزارت کار اما در بررسی مجدد پرونده باز رای به اخراج رانندگان داده اند.