حزب کمونیست ایران

تحصن شماری از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

شماری از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران روز  سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه در اعتراض به احضار بیش از ده تن از دانشجویان این دانشکده در خصوص حجاب به کمیته انضباطی در محیط این دانشکده دست به تحصن زدند.

در جریانن این تحصن دانشجویان همچنین به «رویه کلی سرکوب‌گرانه» علیه آنها در محیط دانشگاه اعتراض دارند. براساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، این تجمع اعتراضی، علیرغم حضور پرشمار نیروهای حراست دانشگاه، بیش از یک ساعت برقرار بوده است.