حزب کمونیست ایران

تداوم آتشسوزی در جنگل‌های مریوان

برپایه گزارش دریافتی آتش سوزی در جنگلهای مریوان که از روز چهارشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد و هیچ نهاد دولتی برای اطفاء حریق اقدامی انجام نداده است.

برپایه این گزارش و به گفته شاهدان عینی بیش از ۴۸ ساعت است که صدها هکتار از جنگل‌های مریوان از پنج طرف و در مناطق “پشت مریوان (پارک شنە)، هەردی خەلیفە پشت سێف ژووروو، هەردی کانی‌ میران، هەردی نێ و هەردی کانی پەڵک لە چاوگ” توسط عوامل حکومتی و سپاە پاسداران به صورت عمدی به آتش کشیده شدند. همچنین گفته می شود  در آتشسوزی کانیمیران بە علت انفجار مشکوک چهار فعال زیست محیطی به شدت زخمی شده اند.