حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات به افزایش نرخ بنزین در سنندج

بنابه گزارشات منتشره علیرغم فضای امنیتی شهر سنندج هزاران نفر از شهروندان این شهر بار دیگر در ادامه اعتراض به افزایش نرخ بنزین به خیابان آمده و علیه دولت شعار سردادند.

برپایه گزارشات مزبور علیرغم تیراندازی ماموران رژیم در روز شنبه 25 آبانماه به سوی معترضان و کشته شدن یکی از معترضان و همچنین زخمی  شدن 25 نفر دیگر، مردم مبارز این شهر بار دیگر به خیابان آمده و علیه کل حاکمیت رژیم اعتراض کردند.