حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

شب دوشنبه 14 آذر ماه، بعد از اعتصاب مردمی، مردم انقلابی در چند شهر کشور برای مقابله با رژیم به خیابان ها آمدند.

بنا به گزارشات، مردم زنجان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان ها آمدند. همچنین در تهران مردم در خیابان های هفت حوض و ستار خان با بستن خیابان ها و سردادن شعار های اعتراضی ،اعتراض خود نسبت به رژیم نشان دادند. گفتنی است که در شهر های “سنندج” و “پودول” جوانان انقلابی با نیرو های سرکوبگر درگیر شدند که منجر به تیر اندازی به سمت مردم شد. در ایلام هم مردم به خیابان ها آمدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.