حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات مردمی در بوکان

روز دوشنبه 27 آبانماه، هزاران نفر از شهروندان مبارز بوکان با آمدن به خیابان و سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به افزایش سه برابری قیمت بنزین اعتراض کردند.

به گفته شاهدان عینی، در جریان این تظاهرات هنگامیکه نیروهای رژیم متوجه شدند که با تهدید و زور نمی توانند معترضان را متفرق کند به سوی آنان آتش گشودند و در نتیجه بک دختر جوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم جان خود را از دست داد. گفتنیی است علیرغم فضای میلیتاریزه شهر و سرکوب معترضان توسط ماموران رژیم، مردم مبارز این شهر کماکان در خیابانها مانده و علیه دولت شعار سردادند.