حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض و اعتصاب در مریوان

بنابه گزارش دریافتی، در جریان تداوم اعتراضات مردم مبارز شهر مریوان برای ششمین روز متوالی بار دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم به سوی معترضا تیرانداز کردند.

برپایه این گزارش در جریان این تیراندازی یک نوجوان 17 ساله جان خود را از دست داد، 4 تن دیگر به شدت زخمی و 16 نفر از معترضان بازداشت شدند. علیرغم فضای امنیتی شهر و حضور گسترده نیروهای رژیم در سطح شهر، شهروندان مریوان هر روز به خیابان آمده و علیه دولت شعار سر می دهند. همچنین گفته می شود در حال حاضر تمامی مغازەهای شهر مریوان بستە شدەاند. مردم شهر مریوان از رخدادهای چند روز گذشتە و کشتە شدن چندین تن از جوانان این شهر توسط نیروهای رژیم ایران خشمگین هستند و گفتە می شود نیروهای امنیتی رژیم در هراس هستند و بە راحتی نمی توانند در شهر رفت و آمد کنند.