حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض و اعتصاب کارگران شهرداری سی سخت در کهگیلویه و بویر احمد

روز یکشنبه 10 شهریور ماه، دهها تن از کارگران شهرداری سی سخت در کهگیلویه و بویر احمد در اعتراض به پرداخت دستمزدشان دست به اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع کارگران با دخالت مامورین امنیتی پراکنده شد. شایان ذکر است اخرین حقوقی که این کارگران دریافت کرده اند مربوط به نیمه دوم اسفند 97 می باشد که آن هم با 4 ماه تاخیر در تیرماه 98 پرداخت شد. کارگران در اعتراضات پی در پی خود خواستار دریافت دستمزد معوقه می باشند که تاکنون به جای پاسخگ.یی به درخواست آنان نیروهای امنیتی را به سراغشان فرستاده اند.