حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران کارخانه آب معدنی داماش

صبح روز یکشنبه 29 دیماه، شماری از کارگران کارخانه آب معدنی داماش برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.

این کارگران معترض که تحت نظارت هلدینگ گروه ملی در مناطق جنگلی روستای توریستی داماش کار می‌کنند، از مهرماه سال جاری با احتساب دی‌ماه حدود ۴ ماه است که حقوق نگرفته‌اند. یکی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش  در این خصوص گفته است، حدود ۲۷ نفر از کارگران آب معدنی داماش که متعلق به هلدینگ گروه ملی است، حقوق و مزایای ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی ماه سال جاری خود را دریافت نکرده‌اند. وی افزود آخرین دستمزدی که دریافت کرده‌ا‌ند، حقوق شهریور ماه بود که کارفرما آن را در طول یک ماه به تدریج به کارگران پرداخت کرد.