حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران کارخانه قند نقده

برپایه گزارش دریافتی،روز شنبه 4 شهریورماه شماری از کارگران کارخانه قند نقده در اعتراض به بیکاری حدود 400 نفر از کارگران این کارخانه دست به برگزاری تجمع زدند.

براساس این گزارس، سال ۱۳۸۵ توربین مولد برق طی تشریفاتی، از طریق فرایند مناقصه با پرداخت ۶۳۰ میلیون تومان از کارخانه قند ورشکسته دزفول خریداری و به کارخانه آذر قند نقده منتقل شد. اما اکنون بعد از گذشت ۱۶ سال با اقامه دعوی مالکین کارخانه قند دزفول و با دریافت حکم نیابت قضایی، قرار است توربین آذر قند نقده، به شهرستان دزفول مسترد شود.با ابن تصمیم مقامات قضایی،  تولید کارخانه آذرقند نقده متوقف و حدود 400 کارگر شاغل در این کارخانه،از کار بیکار می شوند. گفتنی است که کارگران معترض همچنین خواستار بهبود خدمات رفاهی و امنیتی خود هستند.این کارگران می گویند،مدیران شرکت حاضر به رفع مشکلات کارگران در این شرایط سخت اقتصادی نیستند و آنها با مشکلات جدی روبرو هستند.