حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب رانندگان باری لرستان

از صبح روز جمعه  ۱ بهمن تاکنون رانندگان باری لرستان در اعتراض به افزایش ۴۰۰ درصدی هزینه صدور مجوز دست به اعتصاب زدند.

به گفته یکی از معترضان، پیش از این هر ماشین برای صدور مجوز بار باید ۵۵۰۰ تومان ورودی می‌داد که از صبح جمعه این هزینه به ۲۲۰۰۰ تومان  ا فزایش یافته است. رانندگان اعتراض خود را به سازمان حمل و نقل، راهداری و پایانه های استان لرستان اعلام کرده اند و خواسته اند که  این افزایش قیمت را لغو نماید که هزینه‌های بیشتری بر رانندگان لرستانی تحمیل نشود.