حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب سراسری در فرانسه و وحشت دولت از ادامه این اعتصاب

اعتراض و اعتصاب سراسری کراگران و کارمندان دولت در فرانسه روز شنبه 23 آذرماه وارد دهمین روز متوالی خود شد.

کارکنان دولت خواستار حذف طرح اصلاح قانون بازنشستگی این کشور هستند. دبیر سندیکای کارکنان راه آهن فرانسه، دولت را تهدیدکرد در صورت اصرار دولت مبنی بر اصلاح قانون بازنشستگی، قطارهای کشور در روز کریسمس از کار می ایستند. آمارها نشان می دهند که هم چنان ۶۷ درصد لوکومتیورانان و رانندگان قطار در اعتصاب هستند. از روز جمعه، اعتصاب کارگران چهار پالایشگاه نگرانی های فراوانی برای دولت ایجاد کرده است. کارگران پالایشگاه های “توتال”، “لاورا” و “گرانپویی” با اعتصاب کارآمدی این پالایشگاه ها را تا حد زیادی از کارانداخته اند. اعتصاب در این پالایشگاه ها باعث شده است تا شش و یک دهم درصد از پمپ بنزین های فرانسه با کمبود توزیع در بنزین و یا گازوئیل مواجه شوند.