حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه

روز دوشنبه 27 مردادماه، اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه 64مین روز خود را سپری کرد.

شصت و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در حالی برگزار شد که کارگران به صورت جمعی تصمیم بر استمرار اعتصاب گرفتند. آنان اعتصاب  خود را در مقابل ساختمان فرمانداری در شهر شوش برگزار کردند. یکی از نمایندگان کارگران طی سخنانی بر  اهمیت استمرار اعتصاب تا رسیدن به هدف اصلی یعنی خلع‌ید از بخش خصوصی تاکید کرد.