حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه کربنات سدیم در استان فارس

روز دوشنبه 21 خردادماه، شماری از کارگران کارخانه کربنات سدیم شاغل در شهرک صنعتی فیروزآباد استان فارس، برای دومین روز پیاپی در اعتراض به وضعیت بد شغی و معیشتی اعتصاب کردند.

خواسته اصلی کارگران عبارت است از: افزایش حقوق، پرداخت اضافه کار، پاداش و سایر مزایای شغلی است که در تجمع روز گذشته خود روی آن تاکید کرده بودند. کارگران اعتصابی همچنین خواهان حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و اجرای کامل فاز دوم طرح طبقه بندی مشاغل هستند.