حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران حمل و نقل لندن

اعتصاب کارگران حمل و نقل لندن پایتخت کشور انگلیس، که از روز پنج شنبه 27 مردادماه شروع شده، در شنبه نیز ادامه داشت و خواهان رسیدگی کامل به مطالباتشان هستند.
بنابر گزارشها، هزاران مسافر در لندن به دلیل اعتصاب کارگران حمل و نقل عمومی از رسیدن به مقاصد روزانه خود بازماندند. کارگران اعتصاب کننده، خواستار افزایش حقوق و رسیدگی به دیگر مطالبات خود شدند. در پی تداوم اعتصابات این کراگران، کمیته حمل و نقل لندن روز جمعه ۲۸ مرداد ماه، از تعطیلی اکثر خطوط مترو خبر داد و به مردم توصیه کرد که از خطوط مترو استفاده نکنند.