حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران خدمات شهری نقده

جمعی از کارگران خدمات شهری نقده روز سه شنبه 19 آذرماه، برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند.

این کارگران که دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند با خودداری از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند. آنها اعلام کرده اند تا رسیدن به کلیه مطالباتشان به سرکارهای خود بازنخواهند گشت.