حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران راه آهن 

روز یکشنبه 13 مرداد ماه اعتصاب کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن در شهرهای مختلف وارد هشتمین روز متوالی خود شد.

این اعتصابات در شهرهای بندرعباس، احمد آباد، هرمزگان و نور آباد شازند در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد و قرادادهای موقت کاری است. کارگران پیشتر نیز با خواست پرداخت دستمزدها و همچنین تبدیل وضعیت خود، تجمعاتی برپا کرده بودند ولی هیچ مقامی پاسخگوی آنها نبود. کارگران راه آهن با برپایی اعتصاب و تداوم تجمع بر خواستهای خود تاکید می کنند. گفتنی است این کارگران بارها از سوی  مدیریت تراورس و مدیران شرکت  تهدید شده اند که در صورت تداوم تجمع و اعتصاب، از کار اخراج خواهند شد.