حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز پنجشنبه 19 دیماه حدود 300 تن از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود و همچنین بی توجهی مقامات به خواسته هایشان بار دیگر دست به اعتراض زدند.

برپایه گزارش منتشره، کارگران شهرداری مریوان بیش از شش ماه دستمزد و معوقات مزدی پرداخت نشده دارند و همچنین مطالبات مزدی آنها از دو سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است. این کارگران که بعد از مراجعات مکرر به استانداری در هفته گذشته، یک ماه دستمزد پایه گرفتند، می‌گویند: بعد از پرداخت یک ماه حقوق پایه، دیگر یک ریال هم به حساب آنها واریز نشده است. گفتنی است  این کارگران در هفته‌های گذشته بارها اعتراض کردند؛ حتی نمایندگان آنها به استانداری کردستان رفتند و مشکلات خود را با مقامات استانداری در میان گذاشتند؛ این در حالیست که شهرداری مریوان هر بار اعلام کرده است نقدینگی ندارد و دچار مشکلات مالی است.