حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز یکشنبه 22 دیماه برای چندمین روز متوالی کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

کارگران شهرداری مریوان که تعداد آنها حدود ۳۰۰ نفر است، نسبت به عدم پرداخت بیش از ۶ ماه دستمزد و حقوق‌شان معترضند. همچنین مطالبات مزدی آنها از دو سال گذشته پرداخت نشده است. این کـارگران که بعد از مراجعات مکرر به استانداری تنها یک ماه دستمزد پایه دریافت کردند اکنون می‌گویند: “بعد از پرداخت یک ماه حقوق پایه، دیگر حتی یک ریال به حساب آنها واریز نکردند.” این کـارگران با اعتراض به وعده و وعیدهای مقامات می‌گویند: “خواسته آنها پرداخت کلیه معوقات مزدیشان می باشد.”