حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز سه شنبه 3 دیماه برای چندمین روز متوالی کارگران شهرداری با برپایی اعتصاب و خودداری از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند.

این کارگران که از 8 ماه گذشته تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند در این خصوص میگویند، شهرداری به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی و اعتبار از پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می ورزد. آنها افزودند در این شرایط اقتصادی، 8 ماه دستمزد معوقه مشکلات معیشتی زیادی برای آنها به وجود آوده است و قدرت خرید آنان به شدت کاهش یافته است.