حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران قرائت اداره برق بهبهان

روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه،کارگران قرائتی اداره برق بهبهان برای سومین روز متوالی دست از کارکشیده و اعتصاب کردند.

بنا به گزارش منتشره،سومین روز اعتصاب کارگران قرائتی اداره برق بهبهان در حالی صورت گرفت جمعی از کارگران قرائت اداره برق بهبهان در اعتراض به حجمی شدن دستمزدهایشان به اداره کار مراجعه کرده و به آنها گفته شده است که قرارداد را امضا نکنید چون بعد از امضای شما دیگه کاری از دست ما بر نمی آید. د رحالی که بعد از عدم پذیرفتن قرارداد از سوی کارگران به آنها گفته شده است که با توجه به دستوری که از استان آمده است، هرکسی از کارگران که قرارداد را امضا نکرده باشد اخراج می شود.