حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران مجتمع معادن مس تکنار بردسکن

به گزارش منتشره، از روز 17 آذر ماه، کارگران مجتمع معادن مس تکنار بردسکن دراستان خراسان رضوی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده اند.

کارگران معترض که خواستار دریافت 4 ماه دستمزد معوقه خود می باشند در این خصوص می گویند، به دنبال اعتصاب و تجمعات متحدانه کارگران قرار بود مدیریت حداقل تا 23 آذرماه دستمزدهای آنها را پرداخت کند ولی اکنون علیرغم گذشت چند روز از موعد مقرر به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می ورزد.