حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران نیروگاه رامین اهواز

صبح روز شنبه 22 آذر ماه همانند چند روز گذشته کارگران نیروگاه رامین اهواز واقع در شهر ویس استان خوزستان  در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست از کار کشیده و در محوطه شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران نیروگاه رامین اهواز که از روز چهارشنبه هفته گذشته دست به اعتصاب و اعتراض زده اند خواستار پرداخت دستمزدها و مزایای معوقه و تامین امنیت شغلی خود شدند. گفته می شود آن چه اصلی‌ترین مشکلات کارگران نیروگاه رامین اهواز را ایجاد کرده، باز گذاشتن دست پیمانکارانی است که در این نیروگاه امنیت شغلی آنها را در خطر انداخته‌اند. این وضعیت باعث شده تا در شرایط فعلی، تعداد کارگران موقت و پیمانکاری این نیروگاه بیش از تعداد کارگران رسمی آن باشد. مشکل دیگر کارگران این است که واگذاری ۴۹ درصد این نیروگاه به بخش خصوصی، منجر به اخراج کارگرانی شود که با قرارداد موقت مشغول به کار هستند؛ به همین دلیل این گروه از کارگران خواهان استخدام رسمی خود در نیروگاه می‌باشند.