حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کامیون‌داران پرتغالی

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 24 مرداد ماه اعتصاب رانندگان کامیون در پرتغال برای چهارمین روز متوالی دامه داشت.

گفته می شود در جریان این اعتصاب به رغم اصرار دولت مبنی بر تامین سوخت مورد نیاز در فصل پُرتردد گردشگران، اما برخی جایگاه های این کشور خالی از سوخت هستند. دولت پرتغال حالت فوق العاده اعلام کرده  و از کامیون داران خواست تا حداقل ۵۰ درصد سوخت جایگاه های بنزین و ۱۰۰ درصد نیاز فرودگاه ها را تامین کنند.

باتوجه با آمار دریافت شده از جایگاه های سوخت این کشور، تا صبح روز پنجشنبه تقریبا یک سوم جایگاه های سوخت در سطح پرتغال بطور کامل از سوخت خالی شدند. گفتنی است این اعتصاب ها در اعتراض به دستمزدهای پایین حمل و نقل از  نیمه شب دوشنبه آغاز شد. اتحادیه کامیون داران خواستار افزایش مبلغ دستمزد به 900 یورو در ماه تا سال 2022 هستند.