حزب کمونیست ایران

تداوم اکسیون همبستگی با مقاومت روژاوا در یوتبوری – سوئد

به گزارش دریافتی روز سه شنبه 30 مهر ماه، بار دیگر جمعی از شهروندان مبارز و آزدایخواه سوئد به همراه شماری از اعضاء و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران با آمدن به خیابان حمله ارتش فاشیست ترکیه به روژآوا را محکوم کردند.

برپایه گزارش مزبور، کمیته پشتیبانی از مقاومت روژاوا در شهر یوتبوری سوئد در ادامه اکسیونهای حمایتی خود از جنبش روژاوا اکسیونی را در مرکز این شهر برگزار کردند و یکبار دیگر ضمن اعلام حمایت از مقاومت روژاوا، تجاوز دولت جنایتکار ترکیه به روژاوا را محکوم کردند. گفته می شود، شرکت کنندگان در این اکسیون با سردادن شعار علیه دولت ترکیه، توجه افکارعمومی را به فعالیت های خود جلب کردند.