حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت گسترده شهروندان در شهرهای مختلف 

تداوم بازداشت گسترده شهروندان در شهرهای مختلف 

طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف کشور از جمله گیلان، فارس و گلستان دهها تن از شهروندان به بهانه اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش بازداشت شده اند.

برپایه گزارش منتشره در گیلان روزپنجشنبه 10 مهر ماه دستکم 26 نفر در استان فارس ۷۸۰ نفر اراذل و در استان گلساتان 6 نفر از شهروندان بازداشت شده اند. گفتنی است سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج با هدف مقابله با قیام و خیزش مردم، تحرکاتی را در همه شهرها شروع کردند.بسیاری از فعالین مدنی و اجتماعی معتقدند که  اقدامات این نیروها تحت عنوان مقابله با ارذل واوباش وامن کردن شهرها، یک اقدام از سر ترس است. آنان به خوبی می‌دانندکه قیام مردم به جان آمده از فقر وتباهی به زودی آغاز می‌شود.