حزب کمونیست ایران

تداوم تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ماهشهر

روز شنبه 23 فروردین ماه، برای دومین ماه پیاپی،کارگران اخراجی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ماهشهربه تجمعشان مقابل انبارنفتی شرکت برای بازگشت بکار ادامه دادند.

به گزارش منتشره،این کارگران که تعدادشان به حدود 30نفر میرسد دورجدید تجمعشان را از روز شنبه 26 بهمن ازسرگرفته اند. به گفته کارگران معترض،آنها از کار خود اخراج شده‌اند تا افراد سفارش شده به جای آنها استخدام شوند.آنهاهمچنین افزودند،، پیش‌تر‌مسئولین این انبار نفتی که از نواحی زیر مجموعه منطقه آبادان به شمار می‌رود به کارگران وعده‌ حل مشکل را داده بودند ولی تاکنون به وعده‌ خود عمل نکرده اند.