حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته شهرهای مختلف

روز دوشنبه 4 شهریور ماه، بار دیگر جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته تهران، اصفهان و یزد تجمع اعتراضی برپا کردند.

بر پایه این گزارش، معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات شان مطابق فراخوان قبلی در مقابل وزارت کار رژیم تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشت بنری با مضمون “ما مردم ایران زندگی سخت و زیر خط فقر را انتخاب نکرده ایم. زندگی فلاکت بار و پر از استرس را شما به مردم ایران تحمیل کرده اید” نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و سطح نازل دستمزدهایشان اعتراض کردند. معترضین همچنین با در دست داشتن دست نوشته هایی از جمله “مسئول بی کفایت  استعفا، استعفا”  “معیشت منزلت حق مسلم ماست” نیاز ما معیشت است و درمان” خواستار آزادی معلمان دربند، اجرای قانون خدمات کشوری، اجرای قانون رتبه بندی، اجرای قانون اعمال مدرک و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی” خود شدند.