حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته اهواز

روز سه شنبه 15 مرداد ماه بار دیگر جمعی از معلمان و فرهنگیان بازنشسته اهواز مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در این شهر تجمع کردند.

معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات شان و مطابق فراخوان قبلی در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در اهواز تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشت بنری با مضمون “ما مردم ایران زندگی سخت و زیر خط فقر را انتخاب نکرده ایم. زندگی فلاکت بار و پر از استرس را شما به مردم ایران تحمیل کرده اید” نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و سطح نازل دستمزدهایشان اعتراض کردند. معترضین همچنین با در دست داشتن دست نوشته هایی از جمله “نه دزدی  نه ذلت این است شعار ملت”، “فریاد فریاد از این همه بیداد”، “افزایش حقوق معلم به بالای خط فقر”،”معلم زندانی آزاد باید گردد”، “یکسان سازی حقوق بازنشستگان وشاغلین” و “زندان را مدرسه و مدرسه را زندان کردی” خواستار، “آزادی معلمان دربند، اجرای قانون خدمات کشوری، اجرای قانون رتبه بندی، اجرای قانون اعمال مدرک  و تعین تکلیف وضعیت استخدامی” خود شدند.