حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران معادن زغال سنگ

روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه،صدها کارگرمعادن زغال سنگ کرمان با ادامه اعتصاب وبرپایی تجمع بهمراه خانوادهایشان در مقابل ساختمان شرکت عزم راسخشان را برای دست یابی به مطالبات برحقشان بنمایش گذاشتند.

کارگران معادن زغال سنگ کرمان علیرغم تقاضای مسئول بسیج کارگری و مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان مبنی بر خاتمه اعتراضات با ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی خانوادگی خواهان تحقق کامل خواسته هایشان شدند.