حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران هپکو

تجمع اعتراضی کارگران هپکو در اعتراض به دو ماه دستمزد معوقه خود روز پنجشنبه 5 دیماه برای دومین روز متوالی ادامه داشت.

این کارگران که روز چهارشنبه نیز به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند و دست به تجمع زدنده بودند، در این خصوص می‌گویند تاکنون دستمزد ماه های آبان و آذرماه خود را دریافت نکرده اند و سهامدار  این مجموعه نیز تعیین تکلیف نشده است. آنها می گویند دغدغه بیشتر کارگران تعیین تکلیف سهامدار است و سازمان خصوصی‌سازی باید هرچه زودتر تکلیف سهامدار این مجموعه‌ی بزرگ صنعتی را مشخص کند.