حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع رانندگان اخراجی شرکت واحد

بنابه گزارش منتشره، روز شنبه 29 تیرماه، برای هشتمین روز متوالی رانندگان اخراجی شرکت واحد با در دست داشتن نوشته ای، مقابل وزارت کار رژیم خواهان بازگشت بکار شدند.
آنها با دردست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده، “شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و وزارت کار با پرونده‌سازی ما را از کار اخراج کرده‌اند” خواستار بازگشت به کار شدند. گفته می شود، نامه نگاری و دخالت نهادهای امنیتی در رسیدگی به پرونده های آنان، سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از فساد اداری موجود در مراجع رسیدگی همچنین همراهی وزارت کار با اعمال فشار صورت گرفته از جانب نهادهای امنیتی برای ادامه اخراج این رانندگان، مانع از بازگشت “فرحناز شیری، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار” بوده است.