حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع و اعتصاب کارکنان مترو در تهران

روز یکشنبه 25 اسفند ماه جمعی از کارکنان مترو تهران برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع و اعتصاب زدند.

این کارگران که از روز هفتم اسفند ماه در مکانهای مختلف دست به تجمع زده و خواستار دریافت کلیه دستمزدهای معوقه خود قبل از رسیدن سال نو شدند. آنها می گویند در آستانه سال نو وضعیت معیشتی خانواده هایشان به دلیل عدم پرداخت دستمزدها بسیار وخیم است بطوریکه شماری از آنان توان تامین نیازمندیهای اولیه زندگی را ندارند.