حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع پرستاران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی یزد

جمعی از پرستاران شرکتی دانشگاه علوم پزشکی یزد روز دوشنبه 3 آذرماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و تبعیض و تاخیر در پرداخت حقوقها  دست به تجمع زدند.

پرستاران معترض با برپایی تجمع مقابل ساختمان استانداری یزد علاوه بر اعتراض نسبت به  نسبت به عدم تبدیل وضعیت و عدم پرداخت حقوقهایشان، خواستار حذف شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و رفع تبعیض و تاخیر در پرداخت حقوق شدند. گفتنی است پرداخت به موقع دستمزد و تعلق گرفتن فوق العاده ویژه پرستاری، کاهش سقف معافیت مالیاتی و درج شدن اضافه کاری و کارانه در فیش حقوقی از دیگر مطالبات پرستاران معترض می باشد.