حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارکنان شرکتی بهداشت و درمان تهران

روز چهارشنبه 22 مرداد ماه تجمع کارکنان شرکتی بهداشت و درمان استان تهران مقابل سازمان اداری و استخدامی برای تبدیل وضعیت وحذف شرکت‌های پیمانکاری همچنان ادامه داشت.

از روز دوشنبه 20 مرداد،جمعی از کارکنان شرکتی بهداشت و درمان استان تهران همزمان با همکارانشان در سایر استانها دست به تجمع مقابل سازمان اداری و استخدامی زده  وخواهان تبدیل وضعیت وحذف شرکت‌های پیمانکاری شدند. تجمع کنندگان می گویند، مجلس و دولت در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی آنها یعنی مهم‌ترین خواسته‌‌‌شان، بی توجهی می‌کند.