حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن در شهرهای مختلف

به گزارش منتشره، روز جمعه 11 مرداد ماه کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن در احمد آباد، هرمزگان، نور آباد شازند و بندر عباس برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

گزارش مزبور می افزاید  کارگران خطوط و ابنیه فنی راه آهن  احمد آباد برای ششمین روز متوالی بابرپایی تجمع خواستار دریافت سه ماه دستمزد معوقه خود شدند. این کارگران پیشتر نیز با برپایی اعتصاب مطالبات خود را خواستار شدند. کارگران راه آهن هرمزگان نیز در تجمعی مشابه مقابل فرمانداری این شهر خواستار دریافت چندین ماه دستمزد معوقه خود شدند. گفته می شود کارگران معترض راه آهن هرمزگان از طرف مدیران شرکت تراورس ومدیرکل راه آهن این شهر تهدید به اخراج از کار و تسویه حساب در صورت ادامه اعتصاب شده اند. همچنین جمعی از کارگران خطوط ابنیه و فنی راه آهن بندر عباس و کارگان راه‌آهن نورآباد شازند واقع در استان مرکزی برای چندمین بار در اعتراض به عدم دریافت چندین  ماه دستمزد معوقه خود  اعتصاب کرده و در مسیر راه آهن، تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران به همراه کارگران فنی راه آهن بمدت ۴ روز متوالی در اعتصاب به سر می برند اما هیچگونه رسیدگی از جانب مقامات دولتی به وضعیت آنها صورت نگرفته است.