حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگران واحدهای تولیدی مختلف در خراسان شمالی

تجمع کارگران واحدهای تولیدی مختلف در خراسان شمالی در اعتراض به بلاکلیفی معیشتی خود در پی شانه خالی کردن دولت ازمسئولیت، همچنان ادامه دارد.

به اعتقاد کارگران، ستاد مبارزه با کرونا قصد دارد با دستوری که برای بازگشت به کار داد از زیر مسئولیت اجتماعی خویش در مقابل معیشت مردم شانه خالی کند. بسیاری از اصناف شروع مجدد کار خود را کلید زدند اما با گذشت چند روز صاحبان کار مشاهده کردند که مشتری برای خرید وجود ندارد و دوباره کارگاه خود را بستند و کارگران را به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستادند.