حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع کارگزاران مخابرات روستایی

روز سه شنبه 18 شهریور ماه تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی کشور مقابل مجلس رژیم  برای سومین روز متوالی ادامه داشت.

کارگزاران مخابرات روستایی از 15 استان کشور ازجمله خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قزوین، گیلان، همدان، خوزستان، لرستان و  هرمزگان به تهران رفته و با برپایی تجمع دست مقابل مجلس نسبت به سطح پایین حقوق،عدم همسان سازی حقوق وعدم پرداخت ماه ها حق بیمه خود اعتراض کردند.  بنابه گزارش منتشره، خواسته اصلی این کارگزاران مخابرات روستایی، همسان‌سازی حقوق و رفاهیات آنها با سایر کارگران رسمی مخابرات است. در کنار این مطالبات آنها می‌گویند حق بیمه برای تعدادی از کارگزاران قبل و بعد از خصوصی‌سازی پرداخت نشده است.