حزب کمونیست ایران

تداوم تحصن رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس رانی در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۱۸ تیر ماه، شماری از رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اعتراض به اخراج غیرقانونی شان با در دست داشتن بنرهایی مقابل وزارت کار تحصن کردند.
برپایه این گزارش، کارفرمای شرکت واحد این رانندگان را اخراج کرده و وزارت کار بر آن مهر تائید کوبیده و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار رانندگان را نقض کرده است. بنا به گفته آنها، تحصن‌کنندگان به شیوه‌های گوناگون پیگیر وضعیت شغلی خود بوده اند و در مواردی دیوان عدالت اداری رای اداره کار را نقض و حکم به بازگشت به کار رانندگان داده است. وزارت کار اما در بررسی مجدد پرونده باز رای به اخراج رانندگان داده اند. گفتنی است، نیروهای انتظامی مسقر در وزارت کار با خشونت به آنها هجوم برده و بنر را از دست شان گرفتند اما همچنان رانندگان اخراجی در مقابل وزارت کار تجمع کرده اند.