حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا

در پی ادامه تظاهراتهای ضد نژادپرستی در شهرهای مختلف آمریکا، روز یکشنبه 1تیرماه تظاهرکنندگان در ایالت کارولینای شمالی آمریکا دو نماد از دوران کنفدراسیون را پایین کشیدند.

پیشتر نیروهای پلیس از نزدیک شدن مردم به تندیس‌های مزبور و پایین کشیدن آنها جلوگیری کرده بودند. معترضان بعد از پایین کشیدن تندیس‌ها، یکی از آنها را به طور نمادین به دار کشیدند و دیگری را به دادگاه بردند. همچنین روز  ۱۹ ژوئن که سالگرد آزادی سیاهپوستان از برده داری است و با نام روز آزادی شناخته می شود، هزاران تظاهرکننده ضمن اعتراض به خشونت‌های پلیسی و تبعیض نژادی در آمریکا ، این روز را نیز جشن گرفتند.