حزب کمونیست ایران

تداوم حملات ارتش ترکیه علیه شهروندان غیر نظامی در کردستان

روز جمعه 20 مرداد ماه پهپهادهای ارتش ترکیە بار دیگر یک اتومبیل غیرنظامی را درجادە منتهی بە شهر “پنجوین” در جنوب کوردستان، هدف قرار دادند.

درهمین خصوص یک مسئول محلی بە رسانەهای داخلی جنوب کوردستان گفتە است کە در اثر این حملە رژیم ترکیە، سە نفر جان باختەاند. این سومین حملە رژیم ترکیە بە اتومبیلهای غیرنظامی در جنوب کوردستان، در کمتر از یک هفتە گذشتە است. در دو حملە دیگر کە روزهای یکشنبە و چهارشنبە گذشتە در اطراف شهرهای دهوک و دوکان روی داد، دو شهروند غیرنظامی جان باختند.