حزب کمونیست ایران

تداوم سرکوب علیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

روز جمعه 9 تیرماه پنج تن از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به اتهام حضور در “اعتراضات” به دو ترم تعلیق محکوم شدند.

هویت دانشجویان تعلیق شده: “کامیاب رحمانی، دانشجوی تربیت بدنی، علی سعدی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، سعید ایران‌نژاد، دانشجوی کامپیوتر، علیرضا نادری، دانشجوی نفت، محمد مرادی و رامین حبیبی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه احراز شده است.این دانشجویان آبان ماه گذشته بازداشت شدند و اکنون به قید وثیقه آزاد هستند.گفتنی است این احکام درحالی صادر شده که کمیته بدوی بدون حضور آنها و زمانی که در بازداشت بوده اند، برگزار شده است.