حزب کمونیست ایران

تداوم و گسترش اعتصابات سراسری کامیونداران

روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه،کامیونداران و رانندگان ماشین های سنگین با توقف فعالیت‌های شغلی خود در بندر خمینی، اراک و پایانه اصفهان برای سومین روز متوالی تجمع کردند.

گزارش ها حاکی از آن است که کامیونداران در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد و مزایای دریافتی خود تجمع کردند.دولت تلاش زیادی کرد تا از اعتصاب کامیونداران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور جلوگیری نماید و برای تشویق، اعلام کرد سوخت ترمیمی به آنان تعلق می‌گیرد.اما رانندگان و کامیونداران در حمایت از خیزش سراسری مردم و محکوم کردن اعدام های اخیر در زندان های رژیم،به اعتصاب خود ادامه دادند.