حزب کمونیست ایران

تداوم پلمپ محل کسب 28 شهروند بهایی در همدان

به گزارش منتشره، محل کسب ۲۸ شهروند بهایی در همدان پس از حدود ۸ سال همچنان پلمب است.

پیشتر در سال ۹۱ اداره ماموران اداره اماکن همدان ۳۲ واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی در این شهر را پلمپ کرد. طی سال‌های اخیر برخی از آنها مجبور به فروش واحد صنفی خود شده و ۲۱ واحد صنفی کماکان پلمب است. دادخواهی این شهروندان برای بازگشایی اماکن کسب خود تاکنون بی نتیجه مانده است. گفتنی است آنها صرفا به دلیل بستن کوتاه مدت محل کسب خود در یکی از مناسبت های مذهبی آیین بهایی از فعالیت اقتصادی محروم شده‌اند.اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبان واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.