حزب کمونیست ایران

تداوم گردهمایی دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

روز چهارشنبه 1 آبانماه، دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان بار  دیگر در اعتراض به پولی سازی دانشگاه ها دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان نسبت به مسائل آموزشی و سیاستهای پولی سازی دانشگاههای دولتی و همچنین در اعتراض به دریافت شهریه از دانشجویان و دریافت شهریه از دانشجویان روزانه در صورت عدم قبولی و یا حذف درسی در طول ترم تحصیلی، اعتراض کردند. در جریان این اعتراضات رئیس و معاون آموزشی دانشگاه صنعتی قوچان با حضور در میان دانشجویان وعده رسیدگی به خواسته های دانشجویان را دادند. دانشجویان نیز با قرائت متنی، به مسئولین دانشگاه اعلام کردند مدت یک هتفه مهلت دارند که به کلیه خواسته هایشان رسیدگی شود. در غیر این صورت تجمعات گسترده تری برپا خواهند کرد.