حزب کمونیست ایران

تداوم گردهمایی کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

روز جمعه ۱۷ آبانماه، جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،  در مقابل دفتر مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض مطالبات خود را پرداخت حقوق و مزایای معوقه، بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، توقف فوری تجزیه املاک شرکت و توقف واگذاری هرگونه اموال و املاک به دیگران و لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران و حامیان کارگران، عنوان کردند.