حزب کمونیست ایران

ترس مرگ، حکومت اسلامی را به جنون جنایتکارانه کشانده است

اعلامیه مشترک 

حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

 

ترس مرگ، حکومت اسلامی را به جنون جنایتکارانه کشانده است

 

در سحرگاه امروز، شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ ، حبیب اسیود، فعال سیاسی عرب به اتهام رهبری گروه حرکتۀ النضال اعدام شد. حبیب اسیود، در ۲۴ آبان ۱۳۹۹،  طی عملیات نفوذی جمهوری اسلامی در ترکیه ربوده شد و در این مدت در زندان های مخوف جمهوری اسلامی تحت شکنجه قرار داشت. این اعدام جنایتکارانه پس از اعدام ۲۲ زندانی بلوچ در ۶  روز  گذشته، نشان از خصومت جمهوری اسلامی با مبارزات حق طلبانه مردم خوزستان، بلوچستان و کردستان دارد. اعدام های جنایتکارانه در مثلث خونین ملیت های ایران،  با سکوت بیشرمانۀ پادشاهی خواهان روبرو شده است. 

در اقدامی دیگر بیدادگاه جمهوری اسلامی ، سپیده قلیان، دختر شجاع ایران را که در اسفندماه سال گذشته پس از آزادی از زندان شعار” خامنه ای ضحاک، می کشیمت زیر خاک” سر داده بود را به  دو سال زندان دیگر محکوم کرد. مریم وحیدیان، روزنامه نگار مسائل کارگری نیز از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی افشار به تحمل چهارسال حبس تعزیری محکوم شد که حکم صادره برای مدت پنج سال تعلیق شده است.

همچنین بیدادگاه تجدید نظر حکومت اسلامی، حکم بدوی رضا شهابی و حسن سعیدی از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کیوان مهتدی مترجم، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران را تائید و هر کدام از آنها را به ۶ سال حبس محکوم کرد. این فعالان کارگری در پی توطئه و سناریوسازی های امنیتی رژیم اکنون می بایست شش سال از عمر خود را در زندان های مخوف جمهوری اسلامی سپری کنند.

احکام سنگین زندان برای فعالان سندیکائی و آنهایی که فعالیت اخص صنفی می کنند و حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی فعالیت شان قانونی است، نشانۀ ترس و وحشت رژیم از هر نوع فعالیت مدنی و صنفی است. موج اعدام های جنایتکارانه علیه زندانیان بلوچ و عرب و صدور احکام اعدام برای فعالان کرد و عرب، نشانۀ وحشت رژیم از مبارزات حق طلبانه ملیت های ساکن کشور است. روشن است که حق تعیین سرنوشت ملیت های ساکن ایران باید به رسمیت شناخته شود. مبارزات مردم در خیزش انقلابی ژینا، بویژه مبارزات مردم کردستان و بلوچستان، نشان داد که آنها همزمان با تاکید بر حق تعیین سرنوشت خود، بر اتحاد داوطلبانه ملیت های ساکن کشور پای می فشارند و مبارزات شان پیوند عمیق و ناگسستنی با مبارزات آزادیخواهانه، عدالت جویانه و برابری طلبانه مردم سراسر ایران دارد و انگ تجزیه طلبی، اسم رمز سرکوب بیرحمانه و ددمنشانه است.

ما احکام سنگین زندان برای فعالان صنفی و مدنی و اعدام های جنایتکارانه علیه زندانیان عرب و بلوچ را به شدت محکوم می کنیم. سکوت در برابر این جنایات آشکار، قابل پذیرش نیست و غیرقابل توجیه و غیرقابل بخشش است. ما بر این عقیده هستیم که حکم ضد انسانی اعدام، باید از قوانین کشوری حذف شود. هیچ کس مستحق اعدام نیست. باید برای لغو مجازات اعدام از قوانین کشور با تمام توان مبارزه کرد. ما از همه جریان ها، سازمان ها و احزاب می خواهیم به این اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی اعتراض کنند. روشن است همانگونه که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آغاز خیزش انقلابی ژینا گفته بود ” خدای امسال، خدای دهه شصت هم هست”، آنها برای قتل عام زندانیان سیاسی زمینه سازی و برنامه ریزی می کنند. باید بر متن خشم گسترده مردمی و بر پایه قدرت لایزال جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” تهاجم جنون آمیز و جنایتکارانه جمهوری اسلامی به جان زندانیان سیاسی را در هم شکست .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و  سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ برابر با  ۰۶ می ۲۰۲۳