حزب کمونیست ایران

تروریست در لباس دیپلمات !؟


حسنرحمانپناە

بنا بە اخبار و گزارشات منتشر شدە ، امروز پنج شنبە ٤ فوریە ٢٠٢١ برابر با ١٦ بهمن ١٣٩٩ دادگاه کیفری آنتورپ در شمال کشور بلژیکاسدالله اسدی، تروریست_ دیپلمات بلند پایە سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش ،  و ٣ همکار دیگر ایشان بە اسامی امیر سعدونی ، نسیمە نعامی و مهرداد عارفانی را بە دلیل اقدام  جهت توطئه بمب گذاری در نشست سالانە  سازمان مجاهدین خلق در پاریس را مجرم شناخت و  مجموعآ آنها را بە ٧٠سال  حبس محکوم کرد.

جمهوری اسلامی  و وکلای کە جهت دفاع از اسداللە اسدی تروریست و همکارانش بە خدمت گرفتە بود،  پافشاری میکردند کەبا توجه به ماموریت دیپلماتیک اسدی، دادگاه بلژیک صلاحیت رسیدگی به اتهام ایشان را ندارد.” اما دادگاه بلژیک  با این استدلالکه مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی در کشور محل ماموریتش بلژیک بوده، اما بازداشت او در آلمان و محاکمهاش در بلژیک انجام شده و مصونیت دیپلماتیک برای فعالیت دیپلماتیک است نە اقدام خرابکارانە ، مصونیت دیپلماتیک را شامل حال او ندانست.”

بنا بە اطلاعات منتشر شدە ، سه همکار دیگر اسدالله اسدی نیز که تابعیت دوگانه ایرانیبلژیکی دارند به حبس بین ۱۵ تا ۱۸ سال محکوم گردیدند و تابعیت بلژیکی آنها نیز سلب شد.

اسداللە اسدی ٤٧ سالە ، دبیر سوم سفارت رژیم در اتریش ، تروریست ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و عضو فعال سپاە پاسداران است  کە در قالبدیپلماتفعالیت میکرد . نامبردە در تیرماە ١٣٩٧ توسط پلیس المان دستگیر و بە مقامات بلژیکی تحویل دادە شد. اتهام این تروریست در دادگاە بلژیک اجیر کردن یک زوج ایرانی_بلژیکی از اعضای سابقسازمان مجاهدین خلقبە منظور بمب گذاری در نشست سالانە این سازمان در پاریس است . این زوج در تابستان ٢٠١٨ بااسدیدر لوگزامبورگ ملاقات کردند و گفتە میشود محمولە مواد منفجرە قوی بالغ بر ٥٠٠ کیلو گرم را جهت انفجار در اختیار آنان گذاشتە است . بە گفتە یکی از مقامات پیشین اطلاعات فرانسە بە اسمکلاود مونیکاسداللە اسدی احتمالآ رئیس عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کل اروپا بودە است .

بنا بە اطلاعاتی کە از پلیس بلژیک بە مطبوعات درج کردە ، هنگام دسترسی پلیس بە مکالمات ، اسناد و مدارک همراەاسدی، دودفترچەاز نامبردە ضبط شدە کە شامل اطلاعات بسیار سری از اقدامات تروریستی صورت گرفتە و در دست آنجام ، همراە با اسامی شمار زیادی از همکاران و مزدوران جمهوری اسلامی در اروپا است کە ابعاد وسیع توطئەگری و آمادگی جمهوری اسلامی برای اقدامات تروریستی و جنایتکارانە در ابعاد مختلف را در این قارە علیە مخالفینش نشان می دهد. محاکمە و محکومیتاسدیتروریست ارشد جمهوری اسلامی در بلژیک در واقع محاکمە و محکومیت کلیت نظام اسلامی حاکم بر ایران در اروپا بود.

اگر اولین گلولەهای ترور و کشتن مخالفین رژیم بعد از بە قدرت رسیدن آن از زمستان ١٣٥٧در داخل کشور شلیک شد، اما خارج کشور نیز یکی از میدانهای اصلی حذف چهرەهای شناختە شدە اپوزسیون از مسئولین  رژیم سابق سلطنتی ، تا فعالین چپ ، راست ، لیبرال ، شاعر و هنرمند و غیرە را شامل می شود. طبق آمارهای مستند و دقیق از جمله جمعبندیگروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۳ میلادی، و گروەپژوهشهای سازمان عفو بینالمللو همچنین گزارش‌ “گروههای اپوزیسیون ایرانی  کە آمار قربانیان خود را منتشر کردەاند ، بین سالهای ۱۳۵٨ تا ۱۳۷۸ شمسی بیش از ۱۵۰ تن از مخالفین حکومت فعلی در کشورهای مختلف به قتل رسیدند. در بین ترور شدەگان چهرهای شاخص اپوزسیون از جملە ، شاهپور بختیار در فرانسە ، کاظم رجوی در سویس ، غلام کشاورز در قبرس  ، عبدالرحمان قاسملو و همراهانش در اتریش ، صدیق کمانگر در کردستان عراق ،  صادق شرفکندی و همراهانش در رستوران میکونوس المان ، فریدون فرخزاد در المان ، و دهها ترور دیگر در هلند ، سوئید و کشورهای دیگر اروپا صورت گرفتە است.  همچنین بە این لیست سیاە جرم و جنایت رژیم اسلامی، باید ترور بیش از ٢٢٠ نفر از کادر ، فرماندەهان نظامی ، اعضا ، پیشمرگان و طرفداران سازمانها و احزاب سیاسی کردستان ایران  مستقر در اقلیم کردستان عراق را افزود کە در حد فاصل سالهای ١٩٩١ تا ١٩٩٩ میلادی ترور شدند و اسامی آنان توسط کومەلە _ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ، انتشار علنی یافت.

قابل ذکر است بعد از دستگیری برخی از تروریست های جمهوری اسلامی در اروپا کە تعدادی از آنها تابعیت غیرایرانی داشتند و در خدمت ماشین ترور و جنایت رژیم ایران اجیر شدە  بودند،  تعدادی بدون محاکمە و مجازات بە دلیلمصونیت دیپلماتیکراهی ایران شدند . تعدادی دیگری بعد از آزادی از زندان با عزت و احترام رهسپار  ایران شدە و در فرودگاههای این کشور مورد استقبال گرم مقامات امنیتی و حکومتی رژیم قرار گرفتند کە هم اکنون  برخی از آنان در مراجع مهم امنیتی و کشوری مشغول طراحی و اجرای جنایت سازمانیافتە فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران در داخل و خارج کشور هستند. همچنین طی سالهای گذشتە جمهوری اسلامی از یک شگرد بە شدت غیرانسانی جهت مبادلە تروریست های دستگیر شدەاش سوءاستفادە کردە است . کسانی از افراد دو تابعیتی با چراغ سبز و راهنمایی جاسوس خانەهای رژیم (سفارتخانە) برای فعالیت تجاری یا دیدار با اقوام و خانوادە یا تحقیقات علمی بە ایران کشیدە شدە ، در آنجا دستگیر و زندانی شدەاند. جمهوری اسلامی از سیاست کثیف گروگانگیری علیە این افراد و مبادلە آنان با تروریست های دستگیر شدەاش استفادە کردە و در موارد زیادی هم دولت های غربی تسلیم این تروریسم دولتی و گروگانگیری حکومت اسلامی شدەاند. در مورد زندانی شدناسدیتروریست هم ، از هم اکنون این نگرانی وجود دارد.

قابل تاکید است کە تا کنون بسیاری از کشورهای اروپای، حقوق بشر و سرکوب مخالفین توسط جمهوری اسلامی را در بارگاە مصالح و منافع اقتصادی با رژیم تروریست پرور حاکم بر ایران قربانی کردەاند. بارها جریانات اپوزسیون ایرانی از چپ و راست و لیبرال بە دولت های اروپای، تروریسم سازمانیافتە و دولتی حکومت اسلامی را گوشزد و اطلاعات دقیق و مستند از اقدامات و حدف فیزیکی مخالفین بە دولت و کشورهای های میزبان آرائە دادند ، اما آنان هرگز چنین اطلاعاتی را جدی نگرفتند. در بسیاری از اعتراضات و تجمعات خارج کشور ، نیروهای اپوزسیون ، بویژە جریانات چپ و انقلابی بە درست سفارتخانە ها و کونسولگریهای رژیم اسلامی را مراکز ترور و جاسوسی دست نشان میکردند و خواستار تعطیلی آنان گردیدەاند. اما مصالح سرمایە و منافع اقتصادی شرکت های غارتگر و دولت های حاکم در این ممالک در برابر شعار  دروغیندفاع از حقوق بشرآنان در برخورد بە جمهوری اسلامی و دیگر دولت های دیکتاتور ، در اولویت بودە و بارها از اقدامات  تروریستی جمهوری اسلامی در پوشش دیپلماتیک چشم پوشی کردەاند.

آنچەامروزدردادگاهبلژیکاتفاقافتاد،اولینباریاستکهیکتروریست _ دیپلمات جمهوری اسلامی بە اتهام اقدام تروریستی محاکمە و همراە با همکارانش بە حبس طولانی مدت محکوم می شوند. حکم زنداناسدالله اسدیتروریست و یارانش  در شرایط  حساسی از بحران سیاسی و اجتماعی دامنگیر جمهوری اسلامی و توازن و تقابل مردم با رژیم در عرصە داخلی اتفاق می افتد . در عرصە بین المللی نیز، رژیم حاکم بر ایران با چالش های اصلی از جملە جنگ های نیابتی در منطقە و فشار و عقب نشینی از بسیاری از کانونهای بحرانی، مقابلە غرب بویژە اسرائیل و آمریکا با سیاست توسعە برنامە هستەای و گسترش موشک های دوربرد ایران ، بحث احیای برجام و بازگشت ایران و آمریکا بە این معاهدە بعد از شروع ریاست جمهوریجوبایدندر آمریکا و قید و شرط های برای ایران ، نکات گرهی در کلاف سردرگم سیاست جمهوری اسلامی با جهان و بویژە کشورهای غربی است .

در چنین شرایطی محاکمە و صدور ٢٠ سال زندان برایاسداللە اسدیجاسوس ارشد و مسئول شبکەهای تروریستی و جنایتکارانە جمهوری اسلامی در اروپا، ضربە سنگینی برای رژیم در عرصە بین المللی و بویژە در افکار مترقی و انساندوست کشورهای اروپای است . لازم است اپوزسیون ضد حکومتی ، بویژە جریانات چپ و سوسیالیست، خواستار علنی شدن تمام اطلاعات بدست آمدە از مسئول ترور جمهوری اسلامی در اروپا و افشای اسامی کلیە مزدوران ، همکارا ن و مکانهای جاسوسی رژیم(سفارتخانە ها) و اخراج عوامل رژیم ، تروریست ها در لباس دیپلمات  از این کشورها و  تعطیل مراکز ترور گردند. ماشین ترور و جنایت جمهوری اسلامی را میتوان بە همت مبارزە اگاهانە ، هدفمند ، متحدانە و سازمانیافتە نیروهای اپوزسیون سکولار ، چپ و کمونیست در همکاری و همراهی با جریانات و نهادهای  مترقی و انساندوست در اروپا برای همیشە  متوقف و از جنایت باز داشت .

پنج شنبە ٤ فوریە ٢٠٢١