حزب کمونیست ایران

تشکیل پرونده علیه کامیار فکور و جعفر ابراهیمی

روز سه شنبه 14 شهریورماه،جعفر ابراهیمی و کامیار فکور زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج،در پی شکایت اداره کل زندان های استان تهران با پرونده ای جدید علیه خود مواجه شدند.

وکیل این زندانیان ضمن انتشار این خبر نوشت:با شکایت اداره کل زندان های استان تهران،پرونده ای جدید علیه جعفر ابراهیمی و کامیار فکور با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به مقامات و مامورین زندان” در شعبه سه بازپرسی دادسرای اوین تشکیل شده است.گفتنی است که “کامیار فکور و جعفر ابراهیمی “چند روز پیش از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.