حزب کمونیست ایران

تصویب حکم اعدام ۳۴۰نفر در عراق، توسط رئیس جمهور این کشور!

بنا بە گزارشات منتشر شدە “برهم صالح ” رئیس‌جمهور عراق روز یکشنبه ٢٤ ژانویە ٢٠٢١ حکم اعدام ۳۴۰ زندانی در این کشور را به جرم “تروریسم” و دیگر اتهامات جنایی امضا  کرد.

این خبر بعد از آن منتشر می شود کە ٣ روز قبل دو بمب‌گذاران انتحاری وابستە بە گروه تروریستی “داعش” موجب  مرگ دست‌کم ۳۲ شهروند غیرنظامی و زخمی شدن ۱۱۰ نفر دیگر در مرکز بغداد شدند.

به گزارش رسانه‌های دولتی عراق، “برهم صالح” ، رئیس‌جمهور عراق، اعلام کرده است که پرونده این افراد “از تمام جوانب قانونی بررسی شده و مطابقت حکم آنها با قانون اساسی نیز تأیید شده است.”

در همین رابطە و  به گزارش برخی خبرگزاریها ، “سازمان دیدبان حقوق بشر” صدور حکم جمعی اعدام برای این افراد را “دارای انگیزه سیاسی” و یکی از “ابزارهای سیاسی” حکومت عراق علیە مخالفین آن دانسته است.

“بلقیس ویله” از مسئولان ارشد “دیدبان حقوق بشر” به این خبرگزاری گفته است که رهبران عراق “می‌خواهند با این احکام جمعی بگویند که مسئله تروریسم را جدی می‌گیرند بدون اینکه روند دادرسی درستی طی شده باشد” و افزوده است که “بسیاری از اعترافات این افراد زیر شکنجه از آنها گرفته شده است.”

بە گفتە شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، “مقام‌های عراقی در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۴۲ زندانی را در زندان مرکزی ناصریه اعدام کردند، امری که ظاهراً بخشی از یک طرح بزرگتر است برای اعدام تمامی افرادی که در صف اعدام قرار داده‌اند.”

طبق اطلاعات و گزارشات منتشر شدە ، دست‌کم ۴۱ هزار نفر در عراق در زندان به‌سر می‌برند که بیش از ۲۲ هزار نفر از آنها به خاطر اتهامات مربوط به تروریسم در حبس هستند.

به نوشته برخی منابع خبری عراقی، ۶۳۰۰ تروریست محکوم به اعدام فقط در زندان “حوت” در شهر ناصریه در استان “ذیقار” نگهداری می شوند.

جدا از جنگ و خونریزی و سربر آوردن گروەهای تروریستی در عراق کە با اشغال این کشور در مارس ٢٠٠٣ و بعد از یورش دوم آمریکا و متحدینش بە عراق در دوران زمامداری “بوش پسر” صورت گرفت ، طی سالهای اخیر ، مناطق مختلف عراق بویژە در جنوب و مرکز و همچنین مناطق کردنشین ، صحنەهای اعتراض و نارضایتی روزانە مردم زجر کشیدە این کشورعلیە حاکمان فاسد ، فساد گستردە اداری و حکومتی ، عدم پرداخت بە موقع معاش و دستمزدها ، بیکاری ، کمبود آب ، برق و بهداشت و درمان بودە و صدها معترض بە دست نیروهای امنیتی کشتە و مجروح و عدە زیادی نیز دستگیر و زندانی شدەاند .

بسیاری از مدافعین حقوق انسانها و سازمانهای بشردوست، نگران صدور احکام فلەای اعدام زندانیان ، بویژە زندانیان سیاسی مخالف گروەهای شیعە حاکم در عراق و طرفداران جمهوری اسلامی و فعالین و رهبران اعتراضات زندانی در این کشور هستند کە بهانە تروریسم و وابستگی بە “داعش” آنان را نیز بە چوبە دار بسپارند. نگرانی دیگر مدافعین حقوق زندانیان ، فشار جمهوری اسلامی علیە حاکمان عراق جهت اعدام زندانیانی ناراضی است کە مقرات و دفترهای رژیم اسلامی حاکم بر ایران را در چندین شهر عراق بە آتش کشیدند و جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ، سپاە قدس آن و گروەهای شیعە نیابی آن را عامل فساد ، جنگ و هرج و مرج کنونی در این کشور می دانند.

اعدام زندانی ، بویژە ناراضیان سیاسی ، اقدامی شنیع ، غیرانسانی و سرکوبگرانە توسط حاکمان در قدرت بە منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعە ، از جملە در صفوف تودەهای ناراضی و مخالفین سیاسی است . مخالفین سیاسی و تروریست ها را باید از هم مجزا نمود . تروریست ها باید مطابق جرایم آنجام شدە مورد محاکمە و مجازات در دادگاههای عادلانە قرار گیرند، اما دستگیرشدەگان اعتراضات مردمی فورآ باید آزاد گردند.  اعدام حربە حاکمان بە منظور ساکت کردن محرومان و ایجاد فضای قبرستانی بر جامعە است . نبایستی اجازە داد ، تجربە خونبار و جنایتکارانە جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ، از جملە ترور، قتل و اعدام فردی و دستەجمعی زندانیان در کشورهای همجوار از جملە عراق ، تکرار و بە روال معمول و روزانە تبدیل شود.

حسن رحمان پناه

٢٤ ژانویە ٢٠٢١